ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 24, 2009

ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು

ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು

ವೇದ

೩೩

ಜಲಸ್ತಂಭ

ವೇದಾಂಗ

೩೪

ವಾಯುಸ್ತಂಭ

ಇತಿಹಾಸ

೩೫

ಖಡ್ಗಸ್ತಂಭ

ಆಗಮ

೩೬

ವಶ್ಯಾ

ನ್ಯಾಯ

೩೭

ಆಕರ್ಷಣ

ಕಾವ್ಯ

೩೮

ಮೋಹನ

ಅಲಂಕಾರ

೩೯

ವಿದ್ವೇಷಣ

ನಾಟಕ

೪೦

ಉಚ್ಚಾಟನ

ಗಾನ

೪೧

ಮಾರಣ

೧೦

ಕವಿತ್ವ

೪೨

ಕಾಲವಂಚನ

೧೧

ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ

೪೩

ವಾಣಿಜ್ಯ

೧೨

ದೂತನೈಪುಣ್ಯ

೪೪

ಪಶುಪಾಲನ

೧೩

ದೇಶ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ

೪೫

ಕೃಷಿ

೧೪

ಲಿಪಿ ಕರ್ಮ

೪೬

ಸಮಶರ್ಮ

೧೫

ವಾಚ

೪೭

ಲಾವುಕಯುದ್ಧ

೧೬

ಸಮಸ್ತಾವಧಾನ

೪೮

ಮೃಗಯಾ

೧೭

ಸ್ವರಪರೀಕ್ಷಾ

೪೯

ಪುತಿಕೌಶಲ

೧೮

ಶಾಸ್ತ್ರಪರೀಕ್ಷಾ

೫೦

ದೃಶ್ಯಶರಣಿ

೧೯

ಶಕುನಪರೀಕ್ಷಾ

೫೧

ದ್ಯೂತಕರಣಿ

೨೦

ಸಾಮುದ್ರಿಕಪರೀಕ್ಷಾ

೫೨

ಚಿತ್ರಲೋಹ, ಪಾರ್ಷಾಮೃತ್,ದಾರು ವೇಣು ಚರ್ಮ ಅಂಬರ ಕ್ರಿಯೆ

೨೧

ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಾ

೫೩

ಚೌರ್ಯ

೨೨

ಸ್ವರ್ಣಪರೀಕ್ಷಾ

೫೪

ಔಷಧಸಿದ್ಧಿ

೨೩

ಗಜಲಕ್ಷಣ

೫೫

ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ

೨೪

ಅಶ್ವಲಕ್ಷಣ

೫೬

ಸ್ವರವಂಚನಾ

೨೫

ಮಲ್ಲವಿದ್ಯಾ

೫೭

ದೃಷ್ಟಿವಂಚನಾ

೨೬

ಪಾಕಕರ್ಮ

೫೮

ಅಂಜನ

೨೭

ದೋಹಳ

೫೯

ಜಲಪ್ಲವನ

೨೮

ಗಂಧವಾದ

೬೦

ವಾಕ್ ಸಿದ್ಧಿ

೨೯

ಧಾತುವಾದ

೬೧

ಘಟಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿ

೩೦

ಖನಿವಾದ

೬೨

ಪಾದುಕಾ ಸಿದ್ಧಿ

೩೧

ರಸವಾದ

೬೩

ಇಂದ್ರ ಜಾಲ

೩೨

ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ

೬೪

ಮಹೇಂದ್ರ ಜಾಲ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Thejesh Giri Chikmagalur ಹೇಳಿದರು...

ಈ ೬೪ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತಿತು